Unia Gospodarcza Regionu Śremskiego
Unia Gospodarcza Regionu Śremskiego
Razem możemy więcej

Mikropożyczki

 

Unia Gospodarcza Regionu Śremskiego - Śremski Ośrodek Wspierania Małej Przedsiębiorczości udziela preferencyjnego wsparcia na rozpoczęcie działalności gospodarczej mieszkańcom województwa wielkopolskiego zainteresowanym rozpoczęciem i prowadzeniem własnego biznesu, w tym bezrobotnym, pracującym oraz nieaktywnym zawodowo.

Atrakcyjność to również łatwa i szyba procedura wnioskowania, wsparcie przy przygotowaniu dokumentacji i asysta podczas realizacji przedsięwzięcia

Bez opłat i prowizji – jedyny koszt to oprocentowanie zaciągniętej pożyczki.

 

Odbiorcy:

Pożyczkobiorcą mogą być osoby fizyczne, zamieszkujące obszar województwa wielkopolskiego, zamierzające rozpocząć prowadzenie działalności gospodarczej (z wyłączeniem osób zarejestrowanych w Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej, Krajowym Rejestrze Sądowym, lub prowadzących działalność na podstawie odrębnych przepisów, w tym m.in. działalność adwokacką, komorniczą lub oświatową, w okresie 12 miesięcy poprzedzających dzień złożenia wniosku o pożyczkę).


Przeznaczenie pożyczki

Przeznaczeniem pożyczki może być dowolny cel gospodarczy, w tym cele obrotowe, obrotowo – inwestycyjne albo inwestycyjne bezpośrednio związane z planowanym rozpoczęciem działalności gospodarczej, w szczególności:

 • nabycie środków trwałych,
 • budowę, przebudowę, adaptację lub modernizację środków trwałych,
 • zakup wyposażenia,
 • zakupy materiałów i surowców niezbędnych dla realizacji założonego przedsięwzięcia,
 • zakup wartości niematerialnych i prawnych,
 • pokrycie kosztów innych wydatków bezpośrednio związanych z prawidłową instalacją i uruchomieniem sprzętu,
 • pokrycie kosztów bieżącej działalności (np. czynsz, opłaty za media, ZUS, reklama, itp.).

 

Kwota i okres umowy pożyczki
Maksymalna wielkość pożyczki: 50.000 zł.

Maksymalny okres spłaty: 60 miesięcy.

Cykl spłaty: miesięczny

Karencja w spłacie kapituł: maksymalnie 12 miesięcy w dowolnie wybranym okresie.

 

Oprocentowanie:

Pożyczki podlegają oprocentowaniu preferencyjnemu – ok. 2%.


Zabezpieczenie pożyczki
Zabezpieczenie należności z tytułu pożyczki ustalane jest indywidualnie z każdym Pożyczkobiorcą w zależności od oceny stopnia ryzyka i może je stanowić:

 • weksla „in blanco” z klauzulą bez protestu wraz z deklaracją wekslową (zabezpieczenie obligatoryjne),
 • oświadczeniem o dobrowolnym poddaniu się egzekucji w formie aktu notarialnego, zgodnie z art. 777 §1 pkt. 5 kpc,
 • przewłaszczeniem rzeczy ruchomych na zabezpieczenie wraz z cesją praw z polisy ubezpieczenia,
 • ustanowieniem współwłasności rzeczy ruchomej oznaczonej co do tożsamości/ gatunku wraz z cesją praw z polisy ubezpieczenia,
 • hipoteką na nieruchomości wraz z cesją praw z polisy ubezpieczenia,
 • poręczeniem wg prawa cywilnego, wekslowego – w przypadku osoby fizycznej będącej poręczycielem, pozostającej w ustawowej wspólności majątkowej małżeńskiej wymagana jest zgoda i/lub poręczenie współmałżonka na zaciągnięcie pożyczki, jak też na udzielenie poręczenia,
 • zastawem wraz z cesją praw z polisy ubezpieczenia,
 • poręczenie instytucji finansowych,
 • blokada środków finansowych na lokacie,
 • inne, na które wyrazi zgodę Pośrednik finansowy.

 

Osoby zainteresowane wnioskowaniem o pożyczkę zobowiązane są do zapoznania się z:

Regulaminem udzielania pożyczek - pobierz

 

oraz  do złożenia dokumentacji pożyczkowej

 • Osobisty kwestionariusz wnioskodawcy/ poręczyciela – oświadczenie majątkowe – pobierz
 • Oświadczenie Wnioskodawcy o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych – pobierz
 • Upoważnienie dotyczące pozyskania i ujawnienia informacji gospodarczych oraz danych gospodarczych z Biura Informacji Kredytowej S.A. i Związku Banków Polskich - przedsiębiorca – pobierz
 • Upoważnienie dotyczące pozyskania i ujawnienia informacji gospodarczych oraz danych gospodarczych z Biura Informacji Kredytowej S.A. i Związku Banków Polskich - konsument – pobierz
 • Oświadczenie o otrzymaniu pomocy/ nieotrzymaniu pomocy de minimis – pobierz
 • Zaświadczenie z zakładu pracy o zatrudnieniu (osoby zatrudnione) lub Zaświadczenie z wyższej uczelni o studiowaniu (studenci) lub Odpis dyplomu ukończenia studiów lub Zaświadczenie o uzyskanym wykształceniu (absolwenci)
 • Kopia dowodu osobistego
 • Dokumenty określające sytuację gospodarczą i finansową:

- zaświadczenie z banku prowadzącego rachunek bieżący wnioskodawcy o obrotach na rachunku bankowym w ostatnich 12 miesiącach, saldzie na dzień wystawienia zaświadczenia, posiadanych zobowiązaniach w postaci kredytów, limitów kredytowych i o posiadaniu/ nie posiadaniu obciążeń komorniczych i tytułach egzekucyjnych.

- zaświadczenie z banku lub instytucji finansującej o wysokości zadłużenia i terminowości spłat oraz sposobu zabezpieczenia zadłużenia – dotyczy wnioskodawców, którzy mają zadłużenie
z tytułu pożyczki lub kredytu.

 • Formularz informacji przedstawianych przy ubieganiu się o pomoc de minimis - pobierz

 

 

Kontakt do pośrednika finansowego:

 

Lider projektu:

Unia Gospodarcza Regionu Śremskiego - Śremski Ośrodek Wspierania Malej Przedsiębiorczości, ul. Okulickiego 3, 63-100 Śrem

 1. Milena Filipowska tel.: 698 074 659, 61 283 27 04, e-mail: milena@unia.srem.com.pl
 1. Renata Ławniczak tel.: 61 283 27 04, e-mail: renata@unia.srem.com.pl

 

Partnerzy projektu:

Agencja Rozwoju Regionalnego S.A. w Koninie, ul. Zakładowa 4, 62-510 Konin

 1. Monika Bielakowska - Kasznia tel.: 63 245 30 95, 691 724 562

Cech Rzemiosł Różnych w Śremie, ul. Kolejowa 10, 63-100 Śrem

 1. Julita Słomińska tel.: 61 283 91 77
Anna Michalak

powrót...

Newsletter
Jeżeli chcesz być informowany o aktualnościach w serwisie, podaj swój adres e-mail.
Subskrypcja
dopisz wypisz
Unia Europejska - Europejski Fundusz Społeczny
Kapitał ludzki
Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości

Copyright © 2008 Unia Gospodarcza Regionu Śremskiego - Śremski Ośrodek Wspierania Małej Przedsiębiorczości. Wszystkie prawa zastrzeżone.

Grafika supremo.pl
Hosting inter.media.pl
CMS - FSI

Niniejszy serwis internetowy stosuje pliki cookies (tzw. ciasteczka). Informacja na temat celu ich przechowywania i sposobu zarządzania znajduje się w Polityce prywatności.
Jeżeli nie wyrażasz zgody na zapisywanie informacji zawartych w plikach cookies - zmień ustawienia swojej przeglądarki.
x