Unia Gospodarcza Regionu Śremskiego - Śremski Ośrodek Wspierania Małej Przedsiębiorczości
tel: 61 28 32 704 | e-mail: unia@srem.com.pl
Turystyka
i dziedzictwo
kulturowe

Aktualności

Jesteś tutaj

Aktualności Dofinansowania części kosztów wynagrodzeń pracowników oraz należnych składek mikro, małych i średnich przedsiębiorców.
15/06/2020 |

Dofinansowania części kosztów wynagrodzeń pracowników oraz należnych składek mikro, małych i średnich przedsiębiorców.

Powiatowy Urząd pracy w Śremie ogłosił kolejny nabór wniosków o udzielenie dofinansowania części kosztów wynagrodzeń pracowników oraz należnych od nich składek na ubezpieczenia społeczne dla mikroprzedsiębiorców, małych i średnich przedsiębiorców.

 
Termin składania wniosków: od 10 czerwca 2020 roku do 23 czerwca 2020 roku.

Warunki ubiegania się o wsparcie:
O dofinansowanie mogą ubiegać się przedsiębiorcy posiadający status mikroprzedsiębiorcy, małego lub średniego przedsiębiorcy w rozumieniu art. 7 ustawy z dnia 6 marca 2018 r. –Prawo przedsiębiorców (Dz.U. z 2018 r. poz. 646), którzy:

 • odnotowali spadek obrotów gospodarczych w następstwie COVID-19, tj. zmniejszenie sprzedaży towarów lub usług w ujęciu ilościowym lub wartościowym, obliczone jako stosunek łącznych obrotów w ciągu dowolnie wskazanych 2 kolejnych miesięcy kalendarzowych w 2020 roku w porównaniu do łącznych obrotów z analogicznych 2 kolejnych miesięcy roku 2019. Za miesiąc uważa się także 30 kolejno po sobie następujących dni kalendarzowych w przypadku, gdy dwumiesięczny okres porównawczy rozpoczyna się w trakcie miesiąca kalendarzowego;
 • nie zalegali w regulowaniu zobowiązań podatkowych, składek na ubezpieczenia społeczne, zdrowotne, FGŚP, FP lub FS do końca trzeciego kwartału 2019 roku;
 • nie występują u przedsiębiorcy przesłanki do ogłoszenia upadłości, o których mowa w art. 11 lub art.13 ust.3 ustawy Prawu upadłościowe;
 • nie otrzymali dofinansowania na ten sam cel z innych środków publicznych;
 • zatrudniają osoby objęte wnioskiem.

Dofinansowanie może być przyznane na okres nie dłuższy niż 3 miesiące, przypadające od miesiąca złożenia wniosku.
Przedsiębiorca nie może otrzymać dofinansowania w części, w której te same koszty prowadzenia działalności gospodarczej zostały albo zostaną sfinansowane z innych środków publicznych.
 
Wysokość dofinansowania -  w zależności od  poziomu spadku obrotów:

 • co najmniej 30% spadku obrotów – dofinansowanie w wysokości nieprzekraczającej kwoty stanowiącej sumę 50% wynagrodzeń poszczególnych pracowników objętych wnioskiem o dofinansowanie wraz ze składkami na ubezpieczenia społeczne należnymi od tych wynagrodzeń, jednak nie więcej niż 50% kwoty minimalnego wynagrodzenia za pracę, powiększonego o składki na ubezpieczenia społeczne od pracodawcy w odniesieniu do każdego pracownika;
 • co najmniej 50 % spadku obrotów – dofinansowanie w wysokości nieprzekraczającej kwoty stanowiącej sumę 70% wynagrodzeń poszczególnych pracowników objętych wnioskiem o dofinansowanie wraz ze składkami na ubezpieczenia społeczne należnymi od tych wynagrodzeń, jednak nie więcej niż 70% kwoty minimalnego wynagrodzenia za pracę, powiększonego o składki na ubezpieczenia społeczne od pracodawcy w odniesieniu do każdego pracownika;
 • co najmniej 80% spadku obrotów – dofinansowanie w wysokości nieprzekraczającej kwoty stanowiącej sumę 90% wynagrodzeń poszczególnych pracowników objętych wnioskiem o dofinansowanie wraz ze składkami na ubezpieczenia społeczne należnymi od tych wynagrodzeń, jednak nie więcej niż 90% kwoty minimalnego wynagrodzenia za pracę, powiększonego o składki na ubezpieczenia społeczne od pracodawcy w odniesieniu do każdego pracownika.

 

 Wnioski można składać w Powiatowym Urzędzie Pracy  w Śremie w następujący sposób:

 1. elektronicznie (podpisane elektronicznym podpisem kwalifikowanym lub profilem zaufanym) za pomocą platformy praca.gov.pl lub ePUAP,
 2. w wersji papierowej - przesyłając tradycyjną pocztą na adres: Powiatowy Urząd Pracy, ul. Gostyńska 49, 63-100 Śrem
 3. w wersji papierowej - składając w siedzibie Urzędu w godzinach od 8.00 do 15.00,
  w zaadresowanej, zamkniętej i opisanej kopercie „Tarcza antykryzysowa", do skrzynki podawczej znajdującej się na parterze Urzędu przy wejściu przeznaczonym dla osób niepełnosprawnych (od tyłu budynku) lub w sekretariacie urzędu. 

 

UWAGA!

W związku z faktem, iż dofinansowanie części kosztów wynagrodzeń pracowników oraz należnych od nich składek na ubezpieczenia społeczne dla mikroprzedsiębiorców, małych i średnich przedsiębiorców finansowane jest ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach programów operacyjnych: Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020 (POWER) oraz Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego 2014-2020 (WRPO), w przypadku, gdy przedsiębiorca zamierza wnioskować o dofinansowanie pracowników należących do różnych grup wiekowych (tj. poniżej 30 lat i 30 lat i więcej), należy złożyć odrębne wnioski tj. dla osób poniżej 30 roku życia w ramach programu PO WER a dla osób od 30 roku życia w ramach programu WRPO.

 

Dokumenty do pobrania: https://srem.praca.gov.pl/-/12602966-ii-nabor-wnioskow-o-udzielenie-dofinansowania-czesci-kosztow-wynagrodzen-pracownikow-oraz-naleznych-od-nich-skladek-na-ubezpieczenia-spoleczn