Unia Gospodarcza Regionu Śremskiego - Śremski Ośrodek Wspierania Małej Przedsiębiorczości
tel: 61 28 32 704 | e-mail: unia@srem.com.pl
Turystyka
i dziedzictwo
kulturowe

Aktualności

Jesteś tutaj

Aktualności Grant na kapitał obrotowy
14/08/2020 |

Grant na kapitał obrotowy

Wkrótce zostaną udostępnione kolejne środki finansowe dla przedsiębiorców, których sytuacja pogorszyła się w związku z COVID-19, mające na celu pomoc w finansowaniu bieżącej działalności. Wsparcie dystrybuowane będzie przez Wielkopolską Agencję Rozwoju Przedsiębiorczości Sp.zo.o. w Poznaniu.

 

Po 16 sierpnia br. planowane jest udostępnienie generatora wniosków, w którym po założeniu indywidualnego konto przy użyciu adresu e-mail oraz ustanowionego przez siebie hasła będzie można dalej przez min. 4 dni przygotowywać wniosek.

 

Wnioski o grant przyjmowane będą wyłącznie w drodze ONLINE na stronie www.grant.warp.org.pl. Wnioski będą przyjmowane, oceniane i umieszczane na listach rankingowych według daty i godziny (z dokładnością do sekundy) złożenia wniosku o grant zarejestrowanej w generatorze wniosków (zgodnie z datą i godziną określoną przez serwer generatora). O kolejności na licie rankingowej decyduje data i godzina złożenia.

 

O wsparcie mogą ubiegać się wszystkie mikro- i małe przedsiębiorstwa, w tym samozatrudnieni, które spełniają wszystkie warunki łącznie:

 • są MŚP z siedzibą w województwie wielkopolskim wg CEiDG lub KRS (wg stanu na dzień 31 grudnia 2019 r. oraz na dzień złożenia wniosku o grant);
 • prowadziły działalność gospodarczą na dzień 31 grudnia 2019 r;
 • nie znajdowały się w trudnej sytuacji w dniu 31 grudnia 2019 r. (w rozumieniu art. 2 pkt 18 Rozporządzenia nr 651/ 2014);
 • w związku wystąpieniem pandemii COVID-19 znalazły się w sytuacji nagłego niedoboru lub nawet braku płynności finansowej;
 • odnotowały spadek obrotów (przychodów ze sprzedaży) o co najmniej 30% w okresie wybranego 1 miesiąca w 2020 roku począwszy od marca 2020 roku w porównaniu do poprzedniego miesiąca lub analogicznego miesiąca ubiegłego roku w związku z zakłóceniami gospodarki na skutek COVID-19;
 • na dzień 31 grudnia 2019 r. przedsiębiorca nie zalegał z płatnościami podatków i składek na ubezpieczenia społeczne, przy czym: I. rozłożenie płatności na raty lub jej odroczenie, lub II. zaleganie z płatnościami podatków i składek na ubezpieczenia społeczne nieprzekraczające trzykrotności wartości opłaty pobieranej przez operatora wyznaczonego w rozumieniu ustawy z dnia 23 listopada 2012 r. – Prawo pocztowe za traktowanie przesyłki listowej jako przesyłki poleconej, nie jest uznawane za zaległość.

 

Środki finansowe w ramach przyznanego grantu Grantobiorcy będą mogli przeznaczyć na finansowanie kapitału obrotowego, czyli pokrycie kosztów bieżącej działalności, w szczególności:

 • koszty związane z zatrudnieniem pracowników (wynagrodzenia, ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia obowiązkowe),
 • czynsz za wynajem lokali,
 • opłaty za media,
 • zakup towarów handlowych,
 • zakup materiałów niezbędnych do produkcji i/lub prowadzenia biura,
 • zakup usług niezbędnych do prowadzenia działalności (np. księgowych, prawnych, telekomunikacyjnych, pocztowych, sprzątania, ochrony),
 • paliwo,
 • spłata zobowiązań (np. rat leasingowych, kredytów).

 

Należy jednak pamiętać, że w zakresie grantu nie może dojść do podwójnego finansowania wydatków.

 

W ramach projektu grantowego przewidziano składanie wniosków o grant w ramach dwóch typów:

Typ A – podmioty spełniające wymagania dotyczące udziału w projekcie i prowadzące działalność wiodącą w konkretnych branżach / rodzajach działalności (dla typu A wskazano konkretne kody PKD działalności wiodącej – patrz Regulamin). Są to branże: gastronomia, turystyka, fryzjerstwo, kosmetyka, siłownie, edukacja, itp.

Typ B – podmioty spełniające wymagania dotyczące udziału w projekcie i prowadzące działalność w pozostałych branżach / rodzajach działalności (pozostałe kody PKD niewymienione w typie A).

 

Grant obliczany jest jako stawka jednostkowa przemnożona przez ilość miesięcy utrzymania działalności.

Stawka jednostkowa liczona jest jako iloczyn kwoty - 7.845,11 PLN i √FTE (tj. pierwiastka drugiego stopnia ze wskaźnika FTE)

Ilość miesięcy utrzymania działalności to 1, 2 lub 3 miesiące

 

Minimalna możliwa do uzyskania wysokość grantu to: 7.845,11 PLN (dla √FTE = 1 i utrzymania działalności przez 1 miesiąc)

Maksymalna możliwa do uzyskania wysokość grantu to: 164 747,31 PLN (dla √FTE = 7 i utrzymania działalności przez 3 miesiące)

FTE (z ang. Full-Time Equivalent) – czyli zatrudnienie w firmie w przeliczeniu na pełne etaty (zaokrąglenie w dół do liczb całkowitych).

W przypadku osoby samozatrudnionej FTE wynosi 1.