Unia Gospodarcza Regionu Śremskiego - Śremski Ośrodek Wspierania Małej Przedsiębiorczości
tel: 61 28 32 704 | e-mail: unia@srem.com.pl
Turystyka
i dziedzictwo
kulturowe

Aktualności

Jesteś tutaj

Aktualności Nabór wniosków o udzielenie dofinansowania kosztów prowadzenia działalności gospodarczej dla przedsiębiorcy będącego osobą fizyczną, niezatrudniającego pracowników. Termin: 01.05.2020-14.05.2020.
04/05/2020 |

Nabór wniosków o udzielenie dofinansowania kosztów prowadzenia działalności gospodarczej dla przedsiębiorcy będącego osobą fizyczną, niezatrudniającego pracowników. Termin: 01.05.2020-14.05.2020.

Powiatowy Urząd Pracy w Śremie ogłosił nabór wniosków o udzielenie dofinansowania części kosztów prowadzenia  działalności gospodarczej dla przedsiębiorcy,  będącego osobą fizyczną,  niezatrudniającego pracowników.

 

Termin składania wniosków: od 1 maja 2020 roku do 14 maja 2020 roku.

Wnioski o dofinansowanie mogą być składane wyłącznie we wskazanym wyżej terminie, pod rygorem pozostawienia ich bez rozpatrzenia.

 

Warunki ubiegania się o wsparcie:
O dofinansowanie mogą ubiegać się przedsiębiorcy będący osobą fizyczną, niezatrudniający pracowników, którzy:

- odnotowali spadek obrotów gospodarczych w następstwie COVID-19, tj. zmniejszenie sprzedaży towarów lub usług w ujęciu ilościowym lub wartościowym, obliczone jako stosunek łącznych obrotów w ciągu dowolnie wskazanych 2 kolejnych miesięcy kalendarzowych w 2020 roku w porównaniu do łącznych obrotów z analogicznych 2 kolejnych miesięcy roku 2019. Za miesiąc uważa się także 30 kolejno po sobie następujących dni kalendarzowych w przypadku, gdy dwumiesięczny okres porównawczy rozpoczyna się w trakcie miesiąca kalendarzowego;
- nie zalegali w regulowaniu zobowiązań podatkowych, składek na ubezpieczenia społeczne, zdrowotne, FP lub FS do końca trzeciego kwartału 2019 roku;
- nie występują u przedsiębiorcy przesłanki do ogłoszenia upadłości, o których mowa w art. 11 lub art.13 ust.3 ustawy Prawu upadłościowe.

Wielkość dofinansowania -  w zależności od  poziomu spadku obrotów:

- co najmniej 30% spadku obrotów – do wysokości 50 % kwoty minimalnego wynagrodzenia za pracę miesięcznie (1.300 zł);
- co najmniej 50 % spadku obrotów – do wysokości 70 % kwoty minimalnego wynagrodzenia za pracę miesięcznie (1.820 zł);
- co najmniej 80% spadku obrotów – do wysokości 90% kwoty minimalnego wynagrodzenia za pracę miesięcznie (2.340 zł)

Dofinansowanie może być przyznane na okres nie dłuższy niż 3 miesiące. Dofinansowanie jest wypłacane w okresach miesięcznych. Przedsiębiorca jest obowiązany do prowadzenia działalności gospodarczej przez okres, na który przyznane zostało dofinansowanie, pod rygorem zwrotu otrzymanych środków, bez odsetek, proporcjonalnie do okresu nieprowadzenia działalności gospodarczej. Przedsiębiorca nie może otrzymać dofinansowania w części, w której te same koszty zostały albo zostaną sfinansowane z innych środków publicznych.
 
Wnioski można składać w następujący sposób:

- elektronicznie (podpisane elektronicznym podpisem kwalifikowanym lub profilem zaufanym) za pomocą platformy praca.gov.pl lub ePUAP,
- w wersji papierowej - przesyłając tradycyjną pocztą na adres: Powiatowy Urząd Pracy, ul. Gostyńska 49, 63-100 Śrem lub składając w siedzibie Urzędu w godzinach od 8.00 do 15.00, w zaadresowanej, zamkniętej i opisanej kopercie „Tarcza antykryzysowa", do skrzynki podawczej znajdującej się na parterze Urzędu przy wejściu przeznaczonym dla osób niepełnosprawnych (od tyłu budynku).

Szczegółowe informacje oraz wzory dokumentów można pobrać https://srem.praca.gov.pl/dla-pracodawcow-i-przedsiebiorcow/tarcza/dofinansowanie